Projektet

På jakt efter familjen

 

Familjeband och kön i Norden 1450-2000


På jakt efter familjen är forskningsprojekt som inleddes år 2013 om familjens historia i Norden från medeltiden till våra dagar. Projektet kombinerar familje- och genushistoria för att skapa ny kunskap om hur familjen kunde se ut "förr i tiden", vilka föreställningarna om familjen som fenomen har varit och hur den familjehistoriska forskningens historiografi ser ut.  Tidsmässigt behandlar projektet olika familjeförhållanden före början av 1900-talet samt hur forskningen under 1900- och 2000-talen har sett på familjeförhållanden och släktskap under tidigare århundraden. Målet är att studera de många olika former av relationer som den historiska familjen omfattar.

Projektet fokuserar dels på sådana familjeband som både lagstiftningen och allmänna normer uppfattat som familjens viktigaste relationer: äkta makar, barn och föräldrar samt syskon. Utöver dessa förhållanden har familjebanden också omfattat många andra typer av relationer som antingen helt eller delvis faller utanför den snäva definitionen av en kärnfamilj: nyfamiljer, ogifta familjer, älskare och älskarinnor, fosterbarn, ensamförsörjare och socialt definierade familjeband så som t.ex. fadderskap.  Projektet strävar till att även lyfta fram de familjeformer som faller utanför gängse normer och utgår från att den dåtida familjen - precis som den nutida - har bestått av många olika former av relationer och band.

Projektet finansieras av Emil Aaltosen säätiö.


Bloggens rubrikfält: köpmannafamiljen Middelburg från Antwerpen, målad
av Pierre de Moucheron 1563. Rijksmuseum, Amsterdam.