Forskarna


Anu Lahtinen (projektledare)

FD, t.f. professor i Finlands och Nordens historia (Helsingfors universitet, anu.z.lahtinen[at]helsinki.fi)

 • Forskningsämnen: Köns- och familjehistoria under medeltiden och tidigmodern tid.
 • Övriga forskningsintressen: medeltida och tidigmodern social- och kulturhistoria, brevskrivningens historia, eliternas historia, vardagens historia samt amerikanska talk-shower.


Johanna Ilmakunnas

FD, Forskare, Helsingfors universitet, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning

Gästforskare, University of Northampton, UK, School of Social Sciences

 • Forskningsintressen: eliten och adeln i 1700- och 1800-talets Europa, materiell kultur, konsumtion och lyx, familjeförhållanden, privatekonomi och kreditförhållanden samt arbetets kulturhistoria. Ilmakunnas har publicerat ett flertal artiklar och bl.a. boken Ett ståndsmässigt liv. Familjen von Fersens livsstil på 1700-talet (SLS & Atlantis 2012).


Ilana Aalto

FD, forskardoktor, Åbo universitet, genushistoria/kulturhistoria

 • Forskningsintressen: Historiska föreställningar om familjen


Tiina Miettinen

FD, Tammerfors universitet, Samhälls- och kulturvetenskapliga fakulteten (historia)

 • Forskningsintressen: Ogifta kvinnor och familjehistoria på landsbygden i Finland och Sverige från 1500- till 1800-talet. Även stormaktstidens släktforskning, släktkrönikor, heraldik och genealogins historia i Sverige och Finland.
 • Senaste publikationer: Ihanteista irrallaan. Hämeen maaseudun nainen osana perhettä ja asiakirjoja 1600-luvun alusta 1800-luvun alkuun (Tampereen yliopisto 2012); ”Fordeliorum Familia. Släkten Fordells genealogi och forskningshistoria i Finland och Sverige” i Släktforskarnas Årsbok 2012 (Sveriges Släktforskarsförbund, Stockholm 2012); Satakunnan historia VI, 1750­–1869 (utkommer 2014).


Mia Korpiola

JD, docent, Helsinki Collegium for Advanced Studies
Jarkko Keskinen

FD, universitetslärare, Åbo universitet, Institutionen för historia, kultur- och konstforskning

 • Forskningsintressen: Ekonomisk- och socialhistoria, borgarskapets familjenätverk och individen inom 1700- och 1800-talets stadssamfund.
 • E-post: Jarkko.keskinen[at]utu.fi


Julia Dahlberg

FM, Doktorand, Helsingfors universitet, Institutionen för filosofi, historia, konst- och kulturforskning

 • Forskningsintressen: europeisk kultur- och idéhistoria under 1800-talet och biografisk forskning. I sin avhandling analyserar Dahlberg synen på individualitet decennierna kring sekelskiftet 1900 samt den intellektuella relationen mellan syskonen Helena och Edvard Westermarck.
 • Publikationer:  “Vardagsstöd, kontaktförmedling och rollmodeller. Syskonens position i den samhällsaktiva, borgerliga kvinnans nätverk under sent 1800-tal”. Historisk tidskrift för Finland 3/2011.

Hanna Kietäväinen-Sirén

FM, doktorand, Jyväskylä universitet, Institutionen för historia och etnologi (Finlands historia)

 • Forskningsintressen: emotionernas historia under nya tiden samt förhållandet mellan könen och äktenskapets kulturhistoria. Kietäväinen-Siréns kommande doktorsavhandling behandlar äktenskapet som ramverk för kärleken mellan män och kvinnor på den finländska landsbygden under slutet av 1600-talet.
 • Senaste publikationer: “The Warm Water in my Heart” – The Meanings of Love among the Finnish Country Population in the Second Half of the 17th Century (The History of the Family 16/2011, pp. 47-61. DOI information: 10.1016/j.hisfam.2010.10.002.)
 • Övriga projekt: Redaktör för en kommande antologi om kärlek i det tidigmoderna Norden.
 • E-post: hanna.kietavainen-siren[snabel-a]jyu.fi

 

Maija Ojala

FM, doktorand, Tammerfors universitet, Samhälls- och kulturvetenskapliga fakulteten, Historia

 • Ojalas kommande doktorsavhandling behandlar företagarkulturen bland hantverkarna och i synnerhet änkornas position i städerna runt Östersjön under senmedeltiden och i början av nya tiden.
 • Forskningsintressen: äldre tiders stadshistoria, könshistoria och ekonomisk historia samt ämnen som berör äktenskapet och hushåll. Specialkunskap plattyska.
 • Övriga projekt: Ojala har tidigare forskat kring religiositet och reformationen i östersjöstäderna. För tillfället arbetar hon på en artikel om vattenanvändningen i det medeltida Stockholm.
 • E-post: maija.l.ojala[snabel-a]uta.fi

 

Taina Saarenpää, FM

FM, doktorand, Åbo universitet, Finlands historia

 • I min kommande avhandling undersöker jag kvinnor inom borgerskapet och deras verksamhet i de finländska städerna under medeltiden. Avsikten är att studera borgarsamfundets kvinnors liv och deras nätverk samt vilka möjligheter som stod öppna för kvinnorna i städerna;  deras ställning och rättigheter. Jag studerar också det sätt på vilket forkningen kring borgerskapets kvinnor har påverkats, och fortfarande påverkas, av det sätt på vilket ursprungskällor har samlats in, tolkats och publicerats.
 • Övriga forskningsintressen: könshistoria, äldre tiders stadshistoria, vardagens historia och arkivvetenskap.
 • E-post: taina.saarenpaa(at)utu.fi
 • Telefon: +358 (0)2 333 5230

 

Charlotte Vainio

FM, doktorand, Helsingfors universitet, Institutionen för filosofi, historia, konst- och kulturforskning

 • Forskningsintressen: medeltida lag, rättskultur och familjeliv, främst ur ett nordiskt perspektiv. I sin kommande avhandling behandlar Vainio det medeltida målsmannasystemet med betoning på effekten på gifta kvinnors juridiska utrymme 1350-1550.
 • Senaste publikation: ”Empowered Spouses – Matrimonial Legal Authority in Sweden 1350-1442” i Ainonen, Kangas och Korpiola: Authorities in the Middle Ages: Influence, Legitimacy and Power in Medieval Society (de Gruyter 2013).
 • E-post: förnamn.efternamn@helsinki.fi

 

Mari Välimäki

FM, doktorand, Åbo universitet

 • I min kommande doktorsavhandling undersöker jag mannens roll och aktivitet i äktenskapsprocessen under 1600-talet i Sverige. Hur såg männen på sig själva, sina plikter och möjligheter i förhållande till äktenskapet och hur uppfattades de av andra? Min undersökning omfattar män i stadsmiljö. Som specifik plats för undersökningen har jag valt Åbo. Arbetsrubriken för avhandlingen är Man and Marriage. Roles and Objetives of men in a marital process in the late 17th Century Turku. 
 • Forskningsintressen: finsk och svensk tidigmodern historia, vardagens historia, könshistoria och i synnerhet mansforskning samt äktenskapets historia.
 • E-post: marivaz (at) utu.fi
 • Telefon: +358 (0)2 333 5461


Till projektet hör också en extern expertgrupp som deltar som kommentatorer i samband med projektets möten och workshoppar. 

Till expertgruppen hör:

 • FD, docent Kai Häggman (Historia, Helsingfors universitet), familjehistoria.
 • Professor Marko Lamberg (Stadshistoria, Stockholms universitet), Stockholms historia
 • SVD, docent Ritva Nätkin (Socialvetenskap, Tamerfors universitet), kritisk familjeforskning
 • Professor Kirsi Vainio-Korhonen (Finlands historia, Åbo universitet), finländsk könshistoria under svenska tiden och autonomin
 • Professor Jaana Vuori (genusforskning, Östra Finlands universitet - Itä-Suomen yliopisto)
 • Till styrgruppen har också hört professor, rättshistoriker Anu Pylkkänen (1959-2013).